Metodologia


La metodologia en la qual es basen les nostres teràpies requereix d'una valoració, anàlisi i seguiment exhaustius de les dificultats. Gràcies a això, podem oferir tractaments eficaços i adaptats a les necessitats individuals del pacient, establint d'aquesta manera el punt d'inici de la intervenció, així com el control en la progressió del tractament durant el procés terapèutic.

 


 


Entrevista inicial:

Primera presa de contacte amb el pacient o la seva família on es recullen totes les dades mèdiques i personals relacionades amb la dificultat, així com el motiu de la consulta.


Avaluaciò inicial:

Valoració de les dificultats mitjançant l'ús de diferents procediments, com tests estandarditzats, protocols i observació directa. Anàlisi de les dades i posada en comú amb altres professionals.

 

Devoluciò:

Entrevista amb el pacient o la seva família. S'ofereix informació sobre els resultats, es realitza una posada en comú i es proposa una intervenció.

 


Intervenciò:
El tractament estarà definit en funció del tipus de patologia i de la persona, seguint en cada cas una programació totalment personalitzada. Durant el tractament, s'aplicaran tècniques destinades a prevenir, millorar o recuperar les funcions alterades. 
Durant la intervenció, treballem sempre de manera coordinada amb altres professionals, familiars i l'escola.

 

 

Seguiment i valoraciò final:
Al llarg del tractament, s'aplicaran proves per valorar la progressió i adaptar els objectius d'intervenció en cada fase de la recuperació fins aconseguir l'alta terapèutica. En alguns casos, es realitzen sessions de control periòdic després del tractament per garantir el manteniment dels resultats i la seva generalització en altres contextos.

 

 
Tant el nostre centre com cadascun dels professionals que hi col·laboren vetllem per mantenir-nos permanentment actualitzats, abordant el treball terapèutic des de l'evidència científica i la pràctica clínica.


Treballem sempre de forma coordinada amb altres professionals de la salut i l'educació externs (EAP, CDIAP, mestres, psiquiatres, neuropediatres, odontòlegs, ortodontistes, otorrinolaringòlegs...), per tal de fer un abordatge terapèutic més integral.


Tractem a cada persona d'una forma propera i professional. 
El nostre mètode de treball es basa en una visió integradora i àmplia del pacient, potenciant el seu desenvolupament i fomentant la intervenció des d'un enfocament multidisciplinari, on es dóna molta importància al treball en xarxa o en coordinació amb els diferents professionals del centre que intervenen en cada cas.


 
 
 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram