Metodologia


La metodologia en la qual es basa les nostres teràpies, requereix d'una valoració, anàlisi i seguiment exhaustiu de les dificultats. Gràcies a això, podem oferir tractaments eficaços i adaptat a les necessitats individuals del pacient, establint d'aquesta manera, el punt d'inici de la intervenció així com el control en la progressió del tractament durant el procés terapèutic.

 


 


Entrevista inicial:

Primera presa de contacte amb el pacient o la seva família on es recullen totes les dades mèdiques i personals relacionats amb la dificultat, així com el motiu de consulta.

 


Avaluaciò inicial:

Valoració de les dificultats mitjançant l'ús de diferents procediments (test estandarditzats, protocols, observació directa…).

Anàlisi de les dades i posada en comú amb altres professionals.


 

Devoluciò:

Entrevista amb el pacient o la seva família. Informació sobre els resultats, posada en comú i proposta d'intervenció.

 


Intervenciò:
El tractament estarà definit en funció de la mena de patologia i persona, seguint en cada cas, una programació totalment personalitzada. Durant el tractament, s'aplicaran tècniques destinades a prevenir, millorar o recuperar les funcions alterades.
Durant la intervenció, treballem sempre de manera coordinada amb altres professionals, familiars i escola.

 

 

Seguiment i valoraciò final:
Al llarg del tractament, s'aplicaran proves per a valorar la progressió i anar adaptant els objectius d'intervenció en cada fase de la recuperació fins a l'aconseguir l'alta terapèutica. En alguns casos es realitzen sessions de control periòdic durant un temps posterior al tractament i així garantim el manteniment dels resultats i la seva generalització en altres contextos.

 

 
Tant el nostre centre com cadascun dels professionals que hi col·laboren, vetllem per mantenir-nos permanentment actualitzats, abordant el treball terapèutic des de l'evidència científica i la pràctica clínica.


Treballem sempre de forma coordinada amb altres professionals de la salut i l'educació externs (EAP, CDIAP, mestres, psiquiatres, neuropediatres, neuropediatres, odontòlegs i ortodontistes, otorrinolaringòlegs...), per tal de fer un abordatge terapèutic més integral. 


Tractem a cada persona d'una forma propera i professional. 
El nostre mètode de treball es basa en una visió integradora i àmplia del pacient, potenciant el seu desenvolupament i fomentant la intervenció, des d'un enfocament multidisciplinari on, es dóna molta importància, al treball en xarxa o en coordinació amb els diferents professionals del centre que intervenen en cada cas.


 
 
 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram